Spring til indhold

Stemmeret

Hvis man flytter til udlandet og ikke længere er tilmeldt et dansk folkeregister, kan man (dvs. personer, der fylder eller er fyldt 18 år den dag, afstemningen afholdes) kun deltage i valg i Danmark, hvis man hører til en af nedenstående persongrupper, der anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende uanset udlandsopholdet.

Det er en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på valglisten.  

Ifølge folketingsvalgloven anses følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, ligeledes for at have fast bopæl i Danmark:

1.     Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.

2.     Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.

3.     Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.

4.     Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.

5.     Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

6.     Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5."

Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i Danmark, så fremt de agter at vende tilbage til Danmark inden for to år efter udrejsen.

Samlevere til de nævnte personer, der opholder sig i udlandet af en af de ovenstående årsager, kan ligeledes efter ansøgning optages på valglisten, såfremt de pågældende to samlevende
1.     har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller

2.     opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.

Ansøgningerne skal sendes til folkeregistret i den seneste bopælskommune, og ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet senest 7.-dagen før valget.

Er man i tvivl om, hvorvidt man tilhører en af disse grupper, kan man altid sende en ansøgning og afvente kommunens svar. 

Danskere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-lande, har ligeledes ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalget, og dette gælder også for de danskere, der ikke opfylder betingelserne for at deltage i folketingsvalg under udlandsophold. Ansøgning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg skal dog være indgivet senest tre måneder før valget. Da det er muligt for danske statsborgere at stemme ved det østrigske Europa-Parlamentsvalg, skal man være opmærksom på, at man kun kan stemme ved ét - dvs. enten i Østrig eller Danmark.