Spring til indhold

OSCE i felten

En vigtig del af OSCE’s arbejde udføres på stedet i aktuelle eller tidligere konfliktområder. OSCE har især en markant profil i det vestlige Balkan, men styrker i stigende grad også sin indsats i Kaukasus og Centralasien.

15 missioner
OSCE arbejder gennem sin tilstedeværelse i felten for at fremme respekten for OSCE-forpligtelserne og fredelig konfliktløsning. OSCE har missioner i følgende lande:

  • Vestlige Balkan: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Makedonien (FYROM), Montenegro, Serbien og Kosovo. 
  • Centralasien: Kazakhstan, Kirgisistan, Tajikistan, Turkmenistan og Uzbekistan.
  • Øvrige SNG: Ukraine, Moldova, Armenien og Azerbaijan.

De officielle betegnelser på OSCE’s missioner varierer fra land til land (Mission, Office, Centre m.v.).

Opgaver i felten
Missionernes opgaver kan være af vidt forskellig art:

  • I områder præget af voldelige sammenstød eller direkte borgerkrig består OSCE-missionens opgave bl.a. i at søge at standse kamphandlingerne og få en politisk forhandlingsproces i gang.
  • En del af OSCE’s missioner er engageret i genopbygning efter en konflikt. Her består opgaverne i at forhindre en genopblussen og sikre en fredelig og stabil udvikling, herunder ved demokratiserings-indsatser og støtte til valghandlinger. Det sker rent praktisk i form af rådgivning, ekspertbistand og projekter i tæt samarbejde med værtslandet. OSCE’s opgaver i Kosovo eller Bosnien-Herzegovina er gode eksempler.
  • Mandaterne for nyere missioner (f.eks. i Centralasien og Kaukasus) er generelt rettet mod at hjælpe til at integrere de nye deltagende stater i OSCE’s værdifællesskab. Det sker gennem udvikling af grundlæggende demokratiske samfundsstrukturer og nødvendige økonomiske reformer.

På tværs af disse opgaver hjælper nogle missioner deres værtslande på andre måder. Det kan f.eks. dreje sig om bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet eller menneskehandel.
Missionerne er bemandet med ubevæbnet personel, der er stillet til rådighed af forskellige OSCE-stater. Lederen af en OSCE-mission har et mandat, vedtaget af OSCE-landene med konsensus, og han/hun modtager instruktioner fra OSCE-formandskabet. Missionerne udarbejder løbende rapporter til alle deltagerstater om gennemførelsen af deres mandat, herunder situationen i værtslandet.

Samarbejde med andre organisationer
OSCE’s arbejde i felten fungerer i et tæt samspil med andre internationale organisationer som FN, EU, NATO og Europarådet. OSCE’s styrke i dette samarbejde er organisationens grundlæggende instrumenter, ikke mindst på det normative område omkring demokrati, valg, menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse, samt OSCE’s paneuropæiske (og transatlantiske) medlemskreds.

Dansk støtte til missionernes arbejde
Danmark støtter aktivt OSCE’s arbejde i de forskellige konfliktområder i Europa. Det sker i forlængelse af, at konfliktforebyggelse, krisestyring og genopbygning er vigtige prioriteter i dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Ud over den politiske støtte udsender Danmark bl.a. eksperter til OSCE’s missioner og yder finansiel støtte til deres projektarbejde.