Spring til indhold

Praktikant med fokus på FN

Opgaver
Danmark indtrådte i september 2016 i IAEA’s Styrelsesråd for en toårig periode. Danmark skal derfor være med til at sætte rammer for IAEA’s arbejde og kan påvirke processerne i organisationen. Ambassaden vil blandt andet fokusere på IAEA’s arbejde med at kontrollere overholdelsen af Iran-atomaftalen og på overvågningen af det nordkoreanske atomprogram.  
 
Din hovedopgave vil være at understøtte ambassaden i at fremme danske interesser inden for FN-organisationerne, særligt IAEA, CTBTO og UNODC, og andre internationale organisationer i Wien. Du vil stifte bekendtskab med de forskellige discipliner af multilateralt samarbejde og få en bred indsigt i organisationernes arbejdsområder og danske diplomaters arbejde.
 
Danmark søger særligt at fremme danske interesser via EU-samarbejdet ved de respektive organisationer, hvor medlemslandene koordinerer deres synspunkter.
 
Af konkrete arbejdsopgaver kan nævnes mødedeltagelse og -rapportering, bidrag til indberetninger, informationssøgning og tekster til ambassadens hjemmeside. Praktikanten forventes at opbygge et netværk med praktikanter fra andre medlemslande.
 
Ambassaden dækker ligeledes Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), således kan der være opgaver, hvor praktikanten anmodes om at bistå i arbejdet hermed.
 
Forventninger
Du er i gang med en videregående uddannelse med fokus på internationale forhold, sandsynligvis på kandidat-delen. Du formulerer dig både mundtligt og skriftligt klart og præcist på dansk og engelsk. Du er god til at opbygge netværk.
 
Der stilles til alle praktikanter krav om en betydelig arbejdsindsats i visse spidsbelastningsperioder. Udover de afdelingsspecifikke opgaver forventes praktikanterne blandt andet at tage del i afviklingen af en række fælles opgaver, deriblandt ambassadens arrangementer i Østrig.
 
Vilkår
Praktikanterne støttes undervejs i at udarbejde en større rapport til brug for godkendelse af praktikophold, hvis dette er et krav fra uddannelsesinstitutionen. Hver praktikant får tildelt en personlig praktikvejleder.
 
Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanter kan dog modtage et tilskud på 400,- euro pr. måned. Du kan som praktikant vælge mellem to muligheder:

  1. At få udbetalt tilskuddet på 400,- euro til praktikopholdet som et fast beløb. Hvis du vælger denne løsning, kan du ikke modtage SU, hvis dit praktikophold er en del af din uddannelse.
  2. At få refunderet konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet (husleje, rejse til og fra praktikstedet ved begyndelse og afslutning på opholdet, udgifter til vaccinationer og forsikringer, visum og lokal transport mv.) Du vil maksimalt kunne få refusion af udgifter, der svarer til 400,- euro pr. måned. Med denne model fraskriver du dig ikke muligheden for SU, forudsat at praktikopholdet er en del af din uddannelse. 


Praktikperiode
Praktikophold tilbydes for perioderne ca. 1. februar – 31. juli og ca. 1. august (eller 1. september) – 31. januar.

Stillingsopslaget for efteråret 2018 bliver slået op i februar 2018.

For yderligere informationer 
Botschaft & Ständige Vertretung Dänemarks, Wien  
Führichgasse 6 
A-1010 Wien 
Tel: +43 1 512 79 04
E-Mail: vieamb@um.dk
http://oestrig.um.dk